ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง Honorary Professor จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) จากคณะกรรมการ The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้าน Biosciences อย่างเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่มีความโดดเด่นในด้าน Biosciences ในระดับนานาชาติ โดย ดร.อุรชาจะดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของ University of Queensland เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland จำนวนทั้งสิ้น 15 […]

นาโนเทค – คณะเภสัชฯ ม.รังสิต ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยนาโนเวชสำอาง

นาโนเทค สวทช. โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผศ.ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำอาง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มุ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพรและนาโนเวชสำอางให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรด้วยนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีและพร้อมถ่ายทอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะของทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะด้านวิจัยร่วมกับการพัฒนากำลังคนไปพร้อมๆกัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ (Faculty of Science Kasetsart University) มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี  นาเมืองรักษ์   ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

1 2