นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2018

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2018 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   คุณสมศักดิ์ สินสุวรรณรักษ์    รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค-สวทช.) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักวิจัย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ภายใต้หัวข้อ เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน “Chemistry toward a Sustainable Future” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ดร. […]

ผลงานวิจัย นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2561

ผลงานวิจัย นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2561  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561             นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติตตามภาวะเบาหวาน” (Albumin Glycation for Diabetes Mellitus Monitoring) โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพและนักวิจัยนาโนเทค มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา […]

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นาโนเทค (NANOTEC) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นาโนเทค (NANOTEC) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)  ณ ห้องประชุม Boardroom อาคาร INC2 การลงนามความร่วมมือนั้นสืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน (Nanoscale Simulation Laboratory; SIM) ได้มีความร่วมมือกับ Professor Masahiro Ehara สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS), Okazaki ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยทางทฤษฏีควอนตัม และยังเป็น editor ของวารสาร Journal of […]

คณะนักวิจัยนาโนเทค ร่วมประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์และนาโนเทค

A team of NANOTEC researchers, Thailand, led by Dr. Pavadee Aungkavattana, Deputy Executive Director, attended a 2-day UTS-NANOTEC joint technical workshop on 14-15 September 2017. The event is organized by Faculty of Science, University of Technology Sydney (UTS), Sydney, Australia. The program included a tour of UTS facilities and research project presentations between UTS and […]

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ร่วมแสดงความยินดี และเปิดศูนย์ “Open Innovation Center” SCG

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (เอสซีจี) ในการเปิดศูนย์ “Open Innovation Center” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน       “Open Innovation Center” เป็นการสร้างศูนย์รวมนวัตกรรมครบวงจร เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาก้าวสำคัญของเอสซีจี เปิดกว้างพร้อมรับความร่วมมือด้าน R&D กับภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาทั่วโลก เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีอาเซียน และตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ศน.

NANOVATION เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.อุดม   อัศวาภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ พร้อมด้วยคุณพัชรี  กุลปวีณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสมุนไพรได้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล     ภายในการประชุมฯ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมสมุนไพรไทย ประกอบด้วย Process Innovation (นวัตกรรมในกระบวนการผลิต) ได้แก่ นวัตกรรมการผลิตพืชสมุนไพร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม , Product Innovation (นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล PMHA ปี […]

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง Honorary Professor จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) จากคณะกรรมการ The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้าน Biosciences อย่างเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่มีความโดดเด่นในด้าน Biosciences ในระดับนานาชาติ โดย ดร.อุรชาจะดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของ University of Queensland เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland จำนวนทั้งสิ้น 15 […]

นาโนเทค – คณะเภสัชฯ ม.รังสิต ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยนาโนเวชสำอาง

นาโนเทค สวทช. โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผศ.ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำอาง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มุ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพรและนาโนเวชสำอางให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรด้วยนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีและพร้อมถ่ายทอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะของทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะด้านวิจัยร่วมกับการพัฒนากำลังคนไปพร้อมๆกัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ (Faculty of Science Kasetsart University) มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี  นาเมืองรักษ์   ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ