แผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง

ปิดโลกงานวิจัยไทยสู่อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องสำอางจากการผลิตแผ่นเส้น ใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง โดยแผ่นเส้นใยนาโนที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถเพิ่มความคงตัวและควบ คุมอัตราการปลดปล่อยของสาร Curcumin จากขมิ้นที่บรรจุอยู่ในแผ่นเส้นใยนาโนได้

อิเลคโตรสปินนิ่ง (Electrospinning) เป็นกระบวน การผลิตแผ่นเส้นใยที่มีความละเอียดสูง โดยมีจุดเด่นที่กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนน้อยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมี ราคาไม่สูงมากนัก และจากความคาดหวังใน การใช้สารสกัดจากสมุนไพรแทนที่สารสังเคราะห์ที่บรรจุอยู่ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาจำนวนมาก ดังนั้นแนว คิดในการผลิตแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสารสกัดจากสมุนไพร ด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง

จึงนับเป็นระบบนำส่งสารสกัดจากสมุนไพรรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมอัตราการปลดปล่อยและการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรได้ อีกทั้งสารสกัดจากสมุนไพรยังมีความคงตัวมากขึ้นอีกด้วย

สาร Curcumin จากขมิ้น
คณะ ผู้ วิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะผู้วิจัยจากคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถผลิตแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งได้ โดยแผ่นเส้นใยนาโนที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถเพิ่มความคงตัวและควบ คุมอัตราการปลดปล่อยของสาร Curcumin จาก ขมิ้นที่บรรจุอยู่ในแผ่นเส้นใยนาโนได้ โดยคุณสมบัติของสาร Curcumin จากขมิ้นคือ เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ (Antioxidant) ที่ดี สามารถลดอาการอักเสบและชะลอการเหี่ยวย่น รวมทั้งลดจุดด่างดำของผิวหนังได้อีกด้วย

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นที่ผลิตได้ด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (Scanning Electron Microscope; SEM) พบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยประมาณ 314 – 340 นาโนเมตร โดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นเส้นใยไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของสาร Curcumin และจากการทดสอบเชิงพิษวิทยาไม่พบอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์จากการใช้แผ่น เส้นใยนาโน

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้น

แผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง

ดังนั้น การผลิตแผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งที่กล่าวมาข้างต้น สามารถจัดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยนาโนกับอุตสาหกรรม การแพทย์ เพื่อนำ ส่งสารออกฤทธิ์สำหรับช่วยสมานแผลและควบคุมการปลดปล่อยยา และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อนำส่งสารออกฤทธิ์สำหรับชะลอการเหี่ยวย่นและ ลดจุดด่างดำของผิวหนังได้

งานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคือ Polymer (Impact Factor: 3.065) ในชื่อเรื่อง Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance ปี 2007 ฉบับที่ 48 หน้า 7546-7557