UV/VIS Spectroscopy

หลักการ
UV/VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้
คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงในช่วงรังสียูวีหรือแสงขาวที่มีพลังงานเหมาะสมจะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่า เมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
1. ระบบการวัดการดูดกลืนแสงเป็นแบบลำแสงคู่ (double Beam) โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดดิวเทอเรียม และหลอดทังสเตนฮาโลเจน
2. มีระบบแยกคลื่นแสงแบบ double monochromator
3. สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น 190 ถึง 900 นาโนเมตร ซึ่งสามารถตั้งค่าความยาวคลื่นได้ละเอียดถึง 0.1 นาโนเมตร
4. สามารถปรับความกว้างของลำแสง (spectral bandwidth) ได้ ในช่วง 0.1- 5 นาโนเมตร
5. ชุดตรวจวัดแสง (detector) เป็นชนิด Photomultiplier
6. ความถูกต้องของความยาวคลื่น (wavelength accuracy) มีความผิดพลาดไม่เกิน +0.15 นาโนเมตรในช่วง UV/VIS
7. ความแม่นยำของความยาวคลื่น (wavelength reproducibility) มีความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน +0.06 นาโนเมตรในช่วง UV/VIS
8. มีชุด Integrating Sphere สำหรับวัดค่า Transmittance และ Reflectance ของพื้นผิวชิ้นงานตัวอย่างโดยสามารถ ใช้ได้กับชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว
9. สามารถควบคุมอุณหภูมิของสารละลายตัวอย่างได้ในช่วง 5-90 องศาเซลเซียส

ความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ• การดูดกลืนของแสง (Absorptance)
• ร้อยละของการทะลุผ่านของแสง (% Transmittance)
• ร้อยละของการสะท้อนของแสง (% Reflectance)
• ร้อยละของสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของแสง (Diffuse %T)
• ร้อยละของสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแสง (Diffuse %R)
• ร้อยละของ Variable Angle (%T)
• ร้อยละของค่าการสะท้อนแสงของสเปกคิวลาร์ (Specular %R)
• ร้อยละของการสะท้อนแสงรวม (Total %R )

การประยุกต์ใช้งาน
1. การวัดการดูดกลืนและการทะลุผ่านของคลื่นแสง เช่น ชิ้นตัวอย่างกระจก แก้ว แว่นตากันแดด
คอนเทคเลนส์ กระจกเคลือบด้วยฟิล์มบาง หมึกพิมพ์ เครื่องสำอาง ตัวอย่างทางด้านชีวภาพ เป็นต้น
2. การหาค่าการสะท้อนของแสงในชิ้นตัวอย่างฟิล์มและการเคลือบบนพื้นผิว ผ้า ผงโลหะ ผงออกไซด์ของโลหะ ผงสี พลาสติก และเซรามิก เป็นต้น