Thermogravimetric Analysis (TGA)

หลักการ
TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุโดยเฉพาะพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนโดยการวัดน้ำหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวสูง เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับแก๊สหรือระเหยของน้ำ การตกผลึก (crystallization) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเฟส การแตกตัวของวัสดุ (decomposition) ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน หรือ ปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometry)
ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตัวอย่างจะถูกวางบนจานขนาดเล็ก ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งละเอียดที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสูง โดยที่ทั้งหมดจะอยู่ในเตาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศได้ บรรยากาศภายในอาจจะเป็นแก๊สเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน หรือแก๊สที่มีความว่องไว เช่น อากาศ หรือ ออกซิเจน โดยน้ำหนักของตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเฉพาะของสารแต่ละชนิด โดยน้ำหนักที่หายไปนั้นเกิดมาจากการระเหย การย่อยสลาย หรือการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
ช่วงอุณหภูมิ อุณหภูมิห้อง – 1,600 ซ°
อัตราการให้ความร้อนตั้งแต่อุณหภูมิห้อง – 1,100 ซo ฃ° 10 นาที
อัตราการทำความเย็นตั้งแต่ 1,000 – 100 ซ° 25 นาที
ความถูกต้องของอุณหภูมิ +0.5 ซ°
ความแม่นยำของอุณหภูมิ +0.3 ซ°

ความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
• องค์ประกอบของสาร (Composition)
• เสถียรภาพทางความร้อน (Thermal stability/decomposition)
• ปริมาณสารสัมพันธ์ที่เกิดปฏิกิริยา (Stochiometry of reaction)
• จลพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา (Kinetics of reactions)
• กระบวนการดูด/คายพลังงาน (Desorption/adsorption processes)
• การระเหย (Evaporation)

การประยุกต์ใช้งาน• ตัวอย่างพอลิเมอร์
• ยา และเครื่องสำอาง
• ตัวอย่างทางเคมี
• สี และพิกเมนต์
• ตัวอย่างทางปิโตรเคมี และสารอินทรีย์ต่างๆ
• ส่วนประกอบในอาหาร