ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

• กลุ่มวัสดุเคลือบนาโน ตัวอย่างเช่น วัสดุเคลือบผิวนาโนลดความฝืด กระจกไร้คราบสกปรก และวัสดุเคลือบสิ่งทอกับน้ำ และกันเปื้อน เป็นต้น

• กลุ่มวัสดุดูดซับ กรอง และตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น แผ่นกรองโมเลกุล แผ่นพอลิเมอร์นำไฟฟ้า และตัวเร่งปฏิกิริยานาโนซิโอไลต์ เป็นต้น

• กลุ่มวัสดุการประกอบแต่ง ตัวอย่างเช่น วัสดุเสริมแรงด้วยท่อคาร์บอนนาโนและเส้นลวดเซรามิกส์นาโน เป็นต้น

เครื่องมือต่างๆ ที่มีให้บริการ

Atomic Force Microscope

Antimicrobial Test

• Cytotoxicity Test

• Confocal Raman Spectroscopy (RAMAN)

Dynamic Light Scattering (DLS)

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

• Environment Scanning Electron Microscope (SEM)

Fluorescence Spectroscopy

• Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

• Gas Chromatography-mass Spectrometer (GC-MS)

• La-950 Laser Diffraction Particle Size Analyzer (Master sizer)

Thermogravimetric Analysis (TGA)

UV/VIS Spectroscopy

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

 1. ในกรณีที่ไม่ทราบเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบ กรุณาติดต่อ งานบริการอุตสาหกรรม  โทรศัพท์ (662)564– 7100 ต่อ 6567 (คุณลดาวัลย์  รุ่งรัศมีเจริญ)
 2. ในกรณีที่ทราบเทคนิคการวิเคราะห์และทดสอบสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  ยื่นความจำนงการขอเข้าใช้เครื่องมือยื่นแบบฟอร์มขอรับความอนุเคราะห์ (ในกรณีนักวิจัยและนักศึกษา)ส่งแบบฟอร์มตามที่อยู่ข้างล่างหรือทางโทรสาร 0–2564 6981หรือทาง

  e–mail : iss@nanotec.or.th

  ตอบกลับและนัดหมายการเข้าใช้บริการทางโทรศัพท์และ e–mail
  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการทดสอบด้วยตนเองผู้ใช้จะ ต้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ และต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากผู้ดูแลเครื่องมือโดยตรง
  ทำการทดสอบ /วิเคราะห์
  ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
  ชำระเงินค่าใช้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตามเงื่อนไขในใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
  ผู้ให้บริการส่งรายงานผลการทดลอง และตัวอย่างคืนหลังจากผู้ขอใช้บริการชำระเงินค่าวิเคราะห์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

–  ตารางการจองเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

–  อัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบ

–  หลักการให้ความอนุเคราะห์บริการวิเคราะห์และทดสอบ

–  บุคคลภายนอกศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถจองใช้เครื่องมือได้เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ

–  บุคคลภายนอกศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือให้จองผ่านอรอุมา เกตุชาติ และอลงกต ตรีทอง

–  บุคคลภายนอกศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีความประสงค์ใช้บริการงานบริการทดสอบ กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน

–  พร้อมกับแบบฟอร์มการขอใช้บริการทุกครั้ง (ในกรณีพนักงานของสวทช.สามารถใช้สำเนาบัตรพนักงาน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

–  ดาวน์โหลดแบบขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ (Request form)

–  ดาวน์โหลดแบบคำขอรับความอนุเคราะห์การวิเคราะห์และทดสอบ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่ 130 อาคารศูนย์ประชุม ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ (662)564–7100 ต่อ 6567 โทรสาร (662) 5646981

e–mail : services