ด้านการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ :

งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
143 อาคาร INC 2 (B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0 2117 6500 ต่อ 6604 Email: prs@nanotec.or.th