นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สวทช. (Privacy Policy)

เวอร์ชั่น 1.0

วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2557

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สวทช. (Privacy Policy)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ สวทช. ไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยและปิดเป็นความลับ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

สวทช. จะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้งาน สำรวจความนิยมในการใช้บริการ เพื่อนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  นอกจากนี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ สวทช. ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.   สวทช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์ สวทช. อาทิ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การสมัครสมาชิก การลงทะเบียนใช้บริการ/ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

๒.   ในกรณีเยี่ยมชมเว็บไซต์ สวทช. จะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)  ประเภทของบราวเซอร์ (Browser)  โดเมนเนม (Domain Name)  บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม  เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)  และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) เป็นต้น

๓.   ในกรณีสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม สวทช. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น ชื่อ เพศ อายุ ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือความสนใจ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของ สวทช. เท่านั้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑.   สวทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นที่เป็นการดำเนินงานของ สวทช. เท่านั้น

๒.   สวทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงบริการของ สวทช. หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น

๓.   ในกรณีที่ สวทช. ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งไปรษณีย์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นต้น  สวทช. จะกำหนดให้หน่วยงานผู้รับจ้าง เก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามมิให้มีการนำไปใช้นอกเหนือการดำเนินการตามที่รับจ้างจาก สวทช.

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

๑.   สวทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น เว้นแต่ สวทช. จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการรายนั้น หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

๒.   สวทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ เป็นต้น

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

๑.   สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศของ สวทช.

๒.   สวทช. ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของ สวทช. โดยบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูล สามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สวทช. กำหนด  เมื่อ สวทช. ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้ง สวทช. เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

๑.  สวทช. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สวทช. จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ สวทช.

๒.  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สวทช. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยสามารถติดต่อกับ สวทช. ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ โทรสาร  ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๑-๕

เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th  e-mail : info@nstda.or.th