ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ “การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อ สวทช. ประจำปี 2559”

NANOTEC 958x343

 

เรียน   ท่านผู้มีเกียรติ

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจ “การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (on-line)  ได้ที่  http://www.nstda.or.th/survey/2016   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 (ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที)  โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนากลยุทธการดำเนินงานของ สวทช. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

 

และเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าร่วมตอบแบบสำรวจ  สำหรับ 250 ท่านแรก ที่ตอบแบบสำรวจกลับมาภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึกจาก สวทช. ท่านละ 1 ชุด  และทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจ จะได้สิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล คือ Smart watch (for iSO & Android) จำนวน 1 รางวัล และ Hard Disk Drive 1 TB จำนวน 2 รางวัลด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ