ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเหลวและแก๊สแบบออนไลน์(Gas Chromatography Online) จำนวน 1 ชุด เลขที่ 603215000020

file แนบ 1 Gas Chromatography 2 Price Gas Chromatography

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคา พร้อมยื่นซอง ได้ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒  มีนาคม ๒๕๕๘

โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
๒. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท