ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Nanosensor Fabrication System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ NE012/57

Attach file:  ประกาศ_08082014

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา และ รับ-ยื่นซอง ได้ระหว่างวันที่ 8/7/57-20/8/57
โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
๒. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

หมายเหตุ : ผู้สนใจขอรับเอกสารฯ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) แล้วเท่านั้น