นาโนเทคต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

(29 ตุลาคม 2562) นาโนเทค สวทช. นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การต้อนรับในครั้งนี้ นาโนเทค สวทช. นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือผลงานวิจัยที่มาจากความต้องการของผู้ประกอบในภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและวัสดุ และการท่องเที่ยว สำหรับ นาโนเทค สวทช. ได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยถึง 3 จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) งานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโน หรือนาโนเอ็นแคปซูลเลชั่น โดยสามารถยกระดับการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในระดับ Pilot Scale การพัฒนาวัสดุตอบสนองระดับนาโนเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุดตรวจโรคต่างๆ ทั้งในคนและในสัตว์

2) ภาคการเกษตรและอาหาร นาโนเทค สวทช. เข้าไปมีส่วนในการพัฒนางานวิจัยกลุ่มอาหารสุขภาพมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในคนและอาหารสัตว์ และ 3) ในด้านพลังงานและวัสดุที่มีการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์ม การพัฒนาสารเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และโรงเรือนเกษตร และเทคโนโลยีการขึ้นรูปเส้นใยเพื่อให้สิ่งทอมีสมบัติพิเศษ สามารถนำไปใช้ทั้งในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น