นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี

นาโนเทค สวทช. -วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ผนึกสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี

(7-8 ตุลาคม 2562) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ทางด้าน Nanostructured and Responsive Soft Material: Molecular Design, Synthesis, Characterization ที่จัดโดยสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck ณ เมืองไมนทซ์ เยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ “Building block molecular engineering” และ “Surface Nano-Architecture”, เพื่อยกระดับความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนาในระดับสากลผ่านงานวิจัย นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ด้วย

โดยนาโนเทค สวทช. และวิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ มีความร่วมมือกับสถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck มาหลายปีแล้ว ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ
ปี 2560 ดร.ดวงพร เครสปี้ นักวิจัยนาโนเทคได้รับทุนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 จากงานวิจัยด้านนาโนเมมเบรนเพื่อการบำบัดน้ำ ซึ่งงานวิจัยนี้ ดร.ดวงพรเป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง ศ.ดร.แคทธารีนา แลนด์เฟสเตอร์ ภาควิชา Physical Chemistry of Polymers สถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี
ปี 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทางด้าน Nanostructured and Responsive Soft Material: Molecular Design, Synthesis, Characterization ที่จัดโดยนาโนเทค สวทช.และวิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาฯ ณ กรุงเทพฯ
ปี 2561 ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน นักวิจัยนาโนเทค ได้รับรางวัล German Academic Exchange Service (DAA) เพื่อต่อยอดงานวิจัยเรื่อง “In-depth Physical Analyses of Single Micro-/Nanofibers and Ultrathin Nanofibrous Membranes by Atomic Force Microscopy” ณ Physics at Interfaces สถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี

สถาบันด้านการวิจัยพอลิเมอร์ Max Planck เยอรมนี เป็นศูนย์วิจัยทางด้านพอลิเมอร์ ในเมืองไมนทซ์ ประเทศเยอรมนี ตั้งขึ้นในปี 2526 โดย Erhard W. Fischer and Gerhard Wegner โดยเป็น 1 ใน 80 สถาบันของ Max Planck Society