คณะผู้บริหารและทีมวิจัยนาโนเทคเยี่ยมชม และร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คณะผู้บริหารและทีมวิจัยนาโนเทคเยี่ยมชม และร่วมประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ ร่วมกับทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เยี่ยมชม ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยได้รับการต้อนรับจาก นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) และคณะผู้บริหาร คุณอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต1 (ช.อฟม-1.) คุณอนุสรณ์ สุขศรี.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา2 (ช.อรม-2.) คุณบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 คุณสุรเดช ทองใบ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนา (วพ-ฟม.)

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและคณะนาโนเทค ได้เยี่ยมชมจุดต่างๆของโรงไฟฟ้า อาทิ FGD System Unit จุดพักวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า เถ้าลอย, เถ้าหนัก, ยิปซัม ,ระบบผลิตน้ำในโรงไฟฟ้า และสถานีวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งหลังจากการเยี่ยมได้สรุปโจทย์วิจัยที่นาโนเทค และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความสนใจร่วมกันที่จะดำเนินการต่อไป