นาโนเทค ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร ณ แคนาดา

นาโนเทค ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร ณ แคนาดา

นาโนเทค สวทช. นำโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการฯ เดินทางร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ ณ ประเทศแคนนาดา ในช่วงต้นมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้เดินทางไปยัง University of Victoria (UVic) เพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือร่วมกันกับทีมงาน UVic Co-op and Career ในด้านการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาของ UVic เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือ International Internship Program รวมไปถึงกลไกในการยกระดับความร่วมมือวิจัยระหว่างนาโนเทคและ UVic ทั้งนี้ นาโนเทค และ UVic มีความร่วมมือกันนับตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 นี้ นาโนเทค รับนักศึกษาฝึกงานโครงการ International internship program จาก UVic เพื่อมาปฏิบัติงานโดยมีทีมนักวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้การดูแลเพื่อฝึกฝนประสบการณ์และการปฏิบัติงานวิจัยจริง ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของ นาโนเทค สวทช.

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นาโนเทค สวทช. ร่วมกับ Waterloo Institute for Nanotechnology, University of Waterloo ประเทศแคนาดา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้กรอบข้อตกลงการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาที่มีร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ดร.ภาวดีฯ ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The International Symposium on Frontiers in Nanoscience and Nanotechnology” ในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Waterloo Institute for Nanotechnology, University of Waterloo โดยการบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนาโนเทคโนโลยีอีกด้วย