นาโนเทค ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้  นาโนเทค ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน

งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน ของโรงงานต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562

ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับนายยงยุทธ นันดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ และนางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการให้บริการของโรงงานต้นแบบสิ่งทอ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ต่อผู้รับบริการ โดยมีความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติสะท้อนน้ำ (Water Repellent Finisher) ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacterial Finishes) ต้านรังสียูวี (Anti-UV Finishes) การตกแต่งสำเร็จเพื่อให้มีกลิ่นหอม (Perfume Finisher) การตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น (Softening Fabric) เป็นต้น

นายยงยุทธกล่าวว่า   การนำนาโนเทคโนโลยีสิ่งทอมาใช้กับผ้าไหมไทยทำให้ผ้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาหัตกรรมโลกภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต “World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future”  โดยมีนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า โดยเฉพาะผ้าพื้นเมือง และผ้าไหม จากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่” จากสภาหัตถกรรมโลก ซึ่งเป็นความภูมิใจของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก

 

หลังจากนั้นได้พบกับผู้รับบริการจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ โรงงานต้นแบบสิ่งทอ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยได้ร่วมประชุมและติดตามผลการใช้บริการเคลือบผ้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู้รับบริการดังนี้

  1. นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น

2. คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ประธานกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น

3. คุณทองเลิศ สอนจัน กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น    

4. คุณอุไรรัตน์ บุตรตะกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด อบต.ขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

5. คุณปภาดา พรหมลักขโณ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ PAPADA KhonKaen Art & Esan Craft