ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผอ.นาโนเทค ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประสานสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเลือกจาก สมาชิกของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
The Asia Nano Forum (ANF) ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ดร. วรรณีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารในสมาคมฯนี้ การคัดเลือกทีมบริหารสมาคมฯ
มีขึ้นในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ครั้งที่ 16 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ ทีมบริหารสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชียชุดใหม่มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2563-2564)
ประกอบดัวย
1. Prof. Ting-Kuo LEE จาก Academia Sinica, ประเทศไต้หวัน ดำรงตำแหน่ง ประธาน
2. ดร. วรรณี ฉินศิริกุล จาก NANOTEC ประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง รองประธาน
3. Dr. Yasuo KOIDE จาก NIMS, ประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่ง รองประธาน
4. Dr. Jason Chang จาก Academia Sinica, ประเทศไต้หวัน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ
5. Dr. Blessie A. Basilia จาก DOST-ITDI ประเทศฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ
6. Dr. Rezal Khairi AHMAD จาก NanoMalaysia Berhad ประเทศมาเลเซีย ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก

 

The Asia Nano Forum (ANF) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดยมีประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ง 6 ประเทศ คือ Japan,
Thailand, Australia, Vietnam, India และ USA สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Institute of Materials
Research and Engineering (IMRE) ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกกว่า 15 กลุ่มประเทศสมาชิก
เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศสมาชิกและ
ร่วมกันกำหนดรูปแบบกิจกรรมและแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ