นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019

ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 จากท่านอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย หน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย ได้รับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 เพื่อปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “Development of 3D Intestinal Model Using Bioprinting Technology” เป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนา multilayer ของเนื้อเยื่อลำไส้ชั้น lamina propria ด้วย natural compounds ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้าง extracellular matrix และการเกิด self assembly ของเซลล์ intestinal myofibroblast โดยอาศัยเทคโนโลยี bioprinting

ทุน Australia Awards-Endeavour Scholarships and Fellow-ships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมประเทศออสเตรเลียเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน–30มิถุนายนของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียที่ประสบความสำเร็จได้เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในแต่ละปีคณะกรรมการพิจารณาทุนจะได้รับใบสมัครกว่า 4,000 ใบ จาก 127 ประเทศที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน    โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนจะประกอบไปด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากรัฐบาล ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมประเทศออสเตรเลีย การคัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนเป็นหลัก โดยใบสมัครแต่ละใบจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากได้รับทุนการศึกษานี้ โดยการสนับสนุนจะครอบคลุมตั้งแต่ทุนการศึกษาระยะสั้นหรือทุนเพื่อการวิจัยไปจนถึงทุนการศึกษาระยะยาวในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับชาวออสเตรเลียเองก็ได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปทำวิจัยหรือไปดูงานที่ต่างประเทศในสาขาวิชาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น
  3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  4. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)