นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences

วันที่ 8 มีนาคม  2562  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช หัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2562 (Nagai Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, chairman of Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) and CU-MPU International Collaborative Research Conference ณ โรงแรม อิสตีน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา ได้บรรยายผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง   Thermo-responsive Bacteriophage Nanocarrier as a Gene Delivery Vector targeted to Mammalian Cells ซึ่งเป็นพาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทิริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีน นวัตกรรมนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้น โดยการพัฒนาพาหะนำส่งระดับนาโน จากแบคทีริโอฟาจ (ซึ่งเป็น ไวรัสของแบคทีเรีย ไม่ก่อโรคในมนุษย์ และสัตว์) โดยใช้เทคนิดการดัดแปลงทางพันธุวิศกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การนำส่งดีเอ็นเอวัคซีนผ่านทางเดินในระบบอาหารโดยการกิน ผลงานดังกล่าวได้รับการยื่นขอการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Molecular Therapy Nucleic Acids โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช ร่วมฟังบรรยายครั้งนี้ด้วย

 

** รางวัลนาไก (Nagai Award) ริเริ่มโดย Professor Tsuneji Nagai ประธาน Nagai Foundation ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ.2541 รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าทางการวิจัยและจัดเป็นรางวัลที่มีผู้รู้จักมากที่สุดรางวัลหนึ่งในสาขาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ ซึ่ง Professor Nagai จะเป็นผู้มอบรางวัลนี้แก่นักวิจัยชาวไทยด้วยตนเอง

          สำหรับประเทศไทย รางวัล Nagai Award 2019 มีผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน แบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้

สาขา Pharmacy Practice/ Social Administrative Pharmacy 1 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร. ฐณัฏฐา กิตติโสภี ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม และบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยเรื่อง “Factors affecting pharmacy engagement and pharmacy customer devotion in community pharmacy : A structural equation modeling approach

สาขา Pharmaceutical Sciences จำนวน 2 รางวัล

  1. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัยเรื่อง “A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antiboby-based icELISA analysis”
  2. ดร. ธีรพงศ์ ยะทา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “ Thermoresponive bacteriophage nanocarrier as a gene delivery vector targeted to the gastrointestinal tract”