นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยและภาคเอกชนไทย อาทิ บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮย์เดลเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ไพรม์นาโน จำกัด เดินทางเข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ณ โรงงาน บริดสจสโตน ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์และยางขั้นสูงกับทางบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยกรอบความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างนาโนเทคและ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุ/สารเคลือบระดับนาโน อาทิ งานวิจัยด้าน nanocoating ที่เพิ่มสมบัติพิเศษและประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบัน นาโนเทค ได้มีการพัฒนาสารเคลือบระดับนาโนเพื่อใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์และแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย งานวิจัยด้าน Soft Robotics เพื่อพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ และวัสดุทดแทนอวัยวะเทียม โดยวางแผนที่จะนำงานดังกล่าวไปใช้ในสถานพยาบาลสำหรับคนชรา และงานวิจัยการปรับโครงสร้างคาร์บอนกัมมันต์ให้มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายางในประเทศไทยรวมไปถึงการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งเเวดล้อมอีกด้วย

 

ภาพและข่าวโดย: ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ศน.