นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. นำโดยคณะผู้บริหาร ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 โดยศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน “Smart Health Society” เน้นการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Therapy) รวมถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของทั้งสองประเทศ สืบเนื่องจากปีที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะผู้บริหารนาโนเทค ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาของ iCONM เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างนาโนเทค ประเทศไทยกับ iCONM และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในด้าน Precision Nanomedicine ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต


โดยการประชุมความร่วมมือด้าน Precision Nanomedicine ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองประเทศ ในด้านการพัฒนายารวมไปถึงการศึกษากลไกของยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยเป็นการพัฒนาระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า (Drug Delivery System) โดยใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บ ซึ่งระบบนำส่งดังกล่าวจะช่วยรักษาโรคมะเร็งในเซลล์เป้าหมายอย่างแม่นยำ ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้

ภาพและข่าวโดย: ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์