สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท รวมถึงมีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นี้

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ใบสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สวทช. www.nstda.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144