นาโนเทคร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านเครื่องสำอางในงานนิทรรศการนานาชาติ Mekong Beauty Show 2018

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “Thailand Pavilion: NANOVATION” ในงานนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงาม Mekong Beauty Show 2018 ณ Saigon Exhibition and Convention Center นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 โดยนำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเวชสำอางจากการเพิ่มมูลค่าด้วยนาโนเทคโนโลยีมาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและครีมบรรเทาปวดผสมสารสกัดสมุนไพรไทยในรูปแบบอนุภาคนาโน พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการการสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ของนาโนเทค สวทช. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจาก 8 บริษัทได้แก่ IDEA2EXPERT CO., LTD., PINMISA CO.LTD, Greenfoods import and export Co., Ltd. , RUENMAI – BAIMON, HERBAL CHARN’s HOME CO., Ltd., JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co., Ltd., Thai-China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. และ Natural Thai Supply Company Limited

นอกจากนี้ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการนาโนเทค ยังได้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Applications of Nano Technology in Cosmetic production”  ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมสนับสนุนในการนำศักยภาพด้านการวิจัยมาพัฒนาพืขสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไลการสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจแปรรูปสมุนไพรให้สามารถส่งออกได้ในตลาดโลก โดยนาโนเทค สวทช. จะเข้ามามีบทบาทในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ (Nano-encapsulation) ในการนำส่งสารสกัดสมุนไพรซึ่งกักเก็บอยู่ในรูปแบบอนุภาคนาโนไปยังจุดเป้าหมายเพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) และการพัฒนาสูตรตำรับ (Formulation) เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยศูนยวิเคราะห์ทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง (National Advanced Nano-Characterization Center) รวมถึงการขยายขนาดการผลิตจากในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP (Cosmetic Production Pilot Plant) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีโลก

งาน Mekong Beauty Show 2018 เป็นงานนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากนานาประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน เกาหลี รัสเซีย โดยการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานในดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การเข้าร่วมงานของนาโนเทค สวทช. ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยนำไปสู่การเจรจาการค้า และการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งได้แสดงศักยภาพ