นักวิจัยนาโนเทค ได้รับรางวัล “ดีเด่นรุ่นใหม่” (Rising Star Award)

นักวิจัยนาโนเทค  ได้รับรางวัล “ดีเด่นรุ่นใหม่” (Rising Star Award)

ดร.อัจฉรา  แป้งอ่อน นักวิจัยห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโน หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561   และเข้ารับรางวัล “ดีเด่นรุ่นใหม่” (Rising Star Award) จาก ศ. ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย. คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในงาน PPC Alumni Award 2018  ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ
ในโอกาสนี้ ดร.วรล  อินทะสันตา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี

รางวัล “ดีเด่นรุ่นใหม่” (Rising Star Award) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่ารุ่นใหม่ที่อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จากผลงานด้าน Biomaterials-based Nanofunctional Fibrous Membranes Applicable for Tissue Engineering and Green Textiles  ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากประเภทผลงานวิจัยด้านต่างๆ

โดยรางวัลแบ่งเป็นด้านต่างๆ 4 ประเภท ดังนี้ ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน (Professional Excellence Award  ประเภทด้านผลงานเด่น (Outstanding Achievement Award)  ประเภทด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน (Distinguished Contribution Award) และ ประเภทดีเด่นรุ่นใหม่ (Rising Star Award)