ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี
ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ทุน โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อขยายโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมไปจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU)  ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว