นักวิจัยนาโนเทค คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ “46 th International Exhibition of Inventions Geneva”

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวและแสดงความยินดีกับนักวิจัยนาโนเทคในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  “46 th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมีนักวิจัยนาโนเทคได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
ดร.ณัฏฐพร   พิมพะ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน “การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์” (Conversion of polystyrene foam waste to a high performance oil and organic solvent adsorbent)  : คณะผู้วิจัย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล,นางสาวชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล, นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล


ดร.ธีรพงศ์  ยะทา นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงานเรื่อง “อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ” (Dry Powder Form of Tilmicosin Nanoparticle used for Preventing and treating respiratory diseases in livestock) : คณะผู้วิจัย  ดร.อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย, ดร.ณัฏฐิกา  แสงกฤช,  ดร.สุวิมล  สุรัสโม, ดร.ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์, ดร.คทาวุธ  นามดี, นายจักรวาฬ  ยศถาวรกุล

ดร.วรล  อินทะสันตา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และคณะวิจัยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)  จากผลงาน “แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเส้นใยนาโนสำหรับการกำจัดวัณโรค” (n-Breeze : Multifunctional & Scalable nanofilter with Mechanically-Robust and Ultrathin Nanofibrous Membranes for Tuberculosis Elimination) : คณะผู้วิจัย  ดร.อัจฉรา  แป้งอ่อน, ดร.ชุติมา  วาณิชวัฒนเดชา, ดร.จิระพงษ์ อารินทร์, นายนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี

 
ดร.วิยงค์   กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม และคณะวิจัยได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จากผลงาน “ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมพลสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” (Controlled release fertilizer by coated with biodegradable nanocomposite polymer film) : คณะผู้วิจัย ดร.สุวัชชัย  จรัสโสภณ, นางสาวกนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, นางสาวกรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล, นายธนกร วิรุฬมงคล