นักวิจัยนาโนเทค คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ “46 th International Exhibition of Inventions Geneva”

นักวิจัยนาโนเทค คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ “46 th International Exhibition of Inventions Geneva”

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับโลก จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “46 th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาตินโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จาก กว่า 40 ประเทศที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 46 ติดต่อกัน โยภายในงานมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1000 ผลงานจากนานาประเทศ รวม 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน

โดยในครั้งนี้ มีนักวิจัยนาโนเทคได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยต่างๆ ดังนี้

ดร.ณัฏฐพร   พิมพะ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงาน “การแปรรูปโฟมพอลิสไตรีนของเสียเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์” (Conversion of polystyrene foam waste to a high performance oil and organic solvent adsorbent) : คณะผู้วิจัย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล,นางสาวชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล, นางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล

 

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงานเรื่อง “อนุภาคนาโนทิลมิโคซินสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ” (Dry Powder Form of Tilmicosin Nanoparticle used for Preventing and treating respiratory diseases in livestock) : คณะผู้วิจัย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช, ดร.สุวิมล สุรัสโม, ดร.ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์, ดร.คทาวุธ นามดี, นายจักรวาฬ ยศถาวรกุล

ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และคณะวิจัยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากผลงาน “แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษและแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเส้นใยนาโนสำหรับการกำจัดวัณโรค” (n-Breeze : Multifunctional & Scalable nanofilter with Mechanically-Robust and Ultrathin Nanofibrous Membranes for Tuberculosis Elimination) : คณะผู้วิจัย ดร.อัจฉรา แป้งอ่อน, ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา, ดร.จิระพงษ์ อารินทร์, นายนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี

 ดร.วิยงค์   กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม และคณะวิจัยได้รับรางวัลเหรียญเกียรติยศ (Special Award) จากผลงาน “ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเคลือบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมพลสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” (Controlled release fertilizer by coated with biodegradable nanocomposite polymer film) : คณะผู้วิจัย ดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ, นางสาวกนิษฐา บุญภาวาณิชกุล, นางสาวกรรณิกา สิทธิสุวรรณกุล, นายธนกร วิรุฬมงคล