รับสมัครทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561

รับสมัครทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU)

สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน

———————————-

***ปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ***

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

 

รายละเอียดทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ตกลงสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และกำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ได้ทูลเกล้า ฯ
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
เพื่อปฏิบัติงานวิจัยในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • อาจารย์ นักวิจัย หรือ บุคลลทั่วไป ที่จบการศึกษาและกำลังจะจบการศึกษาในระดับระดับปริญญาเอก โดยแสดงหนังสือรับรองการจบศึกษาก่อน
  วันสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนอื่นๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือ ในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
  ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดก่อนวันที่สอบสัมภาษณ์
 • มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

เอกสารการสมัคร ดังนี้

 • ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ดาวน์โหลด
 • หลักฐานการศึกษา
 • เอกสารแนะนำตัว (CV)
 • หัวข้อการวิจัยที่สนใจและแผนงานวิจัย ดาวน์โหลด
 • หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดก่อนวันที่สอบสัมภาษณ์
  (กรณีผู้สมัครที่เป็นข้าร่าชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ) ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารรับสมัครทั้งหมดมาที่
งานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ

เอกสารประกอบ

ข้อมูลมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน

http://www.skku.edu

http://saint.skku.edu/

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6720, 6622, 6510
Email: aaf@nanotec.or.th