ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นาโนเทค (NANOTEC) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นาโนเทค (NANOTEC) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS)  ณ ห้องประชุม Boardroom อาคาร INC2

การลงนามความร่วมมือนั้นสืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน (Nanoscale Simulation Laboratory; SIM) ได้มีความร่วมมือกับ Professor Masahiro Ehara สถาบัน Institute for Molecular Science (IMS), Okazaki ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยทางทฤษฏีควอนตัม และยังเป็น editor ของวารสาร Journal of Computational Chemistry  ซึ่งอยู่ใน Quartile 1

 

นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโนมีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทาง IMS โดยได้รับการอนุเคราะห์ให้ร่วมปฏิบัติงานวิจัย ณ สถาบัน IMS หลายครั้งซึ่งทำให้นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้มีโอกาสใช้เครื่องคำนวณสมรรถนะสูงของทางสถาบัน IMS พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและส่วนของการทดลองปฏิบัติงานจริงจนสามารถผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้หลายฉบับ