นาโนเทคชงแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเข้า ครม.

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศดันแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีเข้า ครม. หลังระดมความคิดเห็นต่อเนื่องมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คาดส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง 5 ปี

นาโนเทคได้เดินหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.2554-2559) โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ก่อนส่งสรุปผลและส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางและความเข้าใจร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลานับจากนี้ไปอีกไม่เกิน 6 เดือน

กระบวนการที่สำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนแสดงความคิดเห็น อีกทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงภาคเอกชน

โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการระดมสมองครั้งสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จะนำแผนดังกล่าวเสนอให้กับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ที่กำกับดูแลในส่วนของนโยบายเพื่อเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อีกส่วนทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะจัดทำ พรบ.ในประเด็นดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรงเช่นกัน

###################