นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences วันที่ 8 มีนาคม  2562  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช หัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2562 (Nagai Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, chairman of Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual Meeting in […]

Re-establishing research initiatives in Korea (part 2)

On 12 February 2019 (morning), NANOTEC Team led by Dr. Wannee Chinsirikul visited Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Daejeon, South Korea. Dr. Dong-Jin Yoon, Director of Division of Industrial Metrology and Dr. Tae Geol Lee, Head of Center for Nano-Bio Measurement and Center for Nanosafety Metrology welcomed NANOTEC delegates. This visit aims […]

Re-establishing research initiatives in Korea

Re-establishing research initiatives in Korea Dr. Wannee Chinsirikul, NANOTEC Executive Director led NANOTEC research delegation to visit Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon, South Korea. The group met with Dr. Seung Jun Kim,Vice President (KRIBB) and Dr. Yong Kyung Choe, Director of Korean Bioinformation Center(KOBIC). The objective of this visit was to […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562   2 กุมภาพันธ์ 62 ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่นาโนเทค ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ ดร.ปองกานต์ จักรธรานนท์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา   ได้รับรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จาก“การพัฒนาโลหะออกไซต์ที่มีโครงสร้างนาโนเพื่อใช้เป็นโฟโต้อิเล็กโทรดและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์” (Development of Nanostructured Metal Oxides as Photoelectrodes and Water Oxidation Catalysts for Solar Splitting Applications) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักของงานคือ การศึกษาและแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์อย่างเป็นระบบ เมื่อพิจารณาหาคอขวดของปัญหา […]

นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยและภาคเอกชนไทย อาทิ บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮย์เดลเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ไพรม์นาโน จำกัด เดินทางเข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ณ โรงงาน บริดสจสโตน ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์และยางขั้นสูงกับทางบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยกรอบความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างนาโนเทคและ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุ/สารเคลือบระดับนาโน อาทิ งานวิจัยด้าน nanocoating ที่เพิ่มสมบัติพิเศษและประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบัน […]

นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. นำโดยคณะผู้บริหาร ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 โดยศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน “Smart Health Society” เน้นการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Therapy) รวมถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของทั้งสองประเทศ สืบเนื่องจากปีที่แล้ว […]

นาโนเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน nano tech 2019

30 มกราคม 62 ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซท์) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) โดยมี นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค, ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ และ อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ (จากซ้ายไปขวา) […]

ประกาศ รับสมัครผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัครผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดการรับสมัคร: ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (pdf file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 6

  นาโนเทค สวทช. จับมือ สมาคมนาโนฯและจุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์เพื่อผลักดันงานวิจัยเทคโนโลยีฟรอนเทียร์ด้านนาโนไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีบทบาทสำคัญ 2 ประการ คือ บทบาทในด้านวิชาการและบทบาทด้านสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในด้านวิชาการ สมาคมฯ ได้จัดงานการประชุมวิชาการและงานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรืองาน NanoThailand ทุกสองปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง […]

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท รวมถึงมีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นี้ ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ใบสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สวทช. www.nstda.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144

1 2 3 4 5 21