ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand Hall 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วัตถุประสงค์1. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมแนวทางกฎระเบียบเครื่องสำอางก่อนเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน3. เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทั้งในภาครรัฐและภาคเอกชน ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต4. เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม เพื่อสร้างฐานการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.nanotec.or.th  จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 180 คน กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  นักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้อื่นที่สนใจ วิธีการดำเนินการ :  จัดประชุมวิชาการ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิทธิบัตรของ NANOTEC ดาวน์โหลดกำหนดการ                                            ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2117 6625 (จำปูน)   0 2117 6610  (นริศา) […]

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทและโฮเทล จังหวัดขอนแก่น   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน. พว.) ร่วมกับ  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) กำหนดจัดประชุมระดมความเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ “Nano Textile Consortium” (สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)            แสวงหาความต้องการของผู้ประกอบการระดับจังหวัดและสิ่งทอพื้นบ้านในภูมิภาค         ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒)            ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่าง ศน. พว. กับภาคการศึกษาและเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสิ่งทอพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ๓)            […]

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”

เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ใน ลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ” วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไขอ้อยที่สกัดได้จากกากหม้อกรอง ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลในประเทศ  โดยการนำไขอ้อยที่ได้รับการวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้วมาใช้เป็นสารประกอบในตำรับเครื่องสำอาง […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย” วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย” ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ              ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร หรือของเหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย  นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  ในวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี                   (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดปรากฎดังเอกสารที่แนบ  กำหนดการ  แบบตอบรับ  แผนที่ ——————————————————————————————————————— ส่งแบบตอบรับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนกลยุทธ์การตลาด: […]

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Moving Forward to Skin Care Cosmetics Innovation

“ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุม เป็น ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร”   หลักการและเหตุผล ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการพัฒนา และวิจัยสมุนไพรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้ ดังนั้นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีความร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหม่ด้านเครื่องสำอาง เช่น Plant Stem cell หรือ Peptides พร้อมงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยที่ประยุกต์ทางด้านเวชสำอาง ด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การนำส่งสาระสำคัญไปยังเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดอาเซียน หรือตลาดโลก ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเวชสำอางที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย   วัตถุประสงค์ 2.1  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการพัฒนา  และวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ด้านผิวหนัง 2.2  เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมแนวทางกฎระเบียบเครื่องสำอางก่อนเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนปี 2558 2.3  เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าตลาดส่งออกเครื่องสำอางให้มากขึ้น 2.4 […]

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ”

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ต่อมา กรอบนโยบายฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ในการนี้  สวทน. ร่วมกับ ศน. ได้กำหนดจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกรอบนโยบายฯ และสร้างแนวทางความร่วมมือเพื่อด้านนาโนเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวทน. และ ศน. จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมประชุมสัมมนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม แมนดาริน แกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ (รายละเอียดกำหนดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) กำหนดการ […]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี: แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013) CC-113-02-AM การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี: แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 08:30 – 12:30 น. ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี : การจัดทำแผนปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้หน่วยงานตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลัก ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบังคับใช้ 3) สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งนี้ การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีไปสู่แผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศนั้น ต้องกำหนดจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายที่เหมาะสมในการดำเนินการร่วมกัน  โดยการประชุมนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี และนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การปฏิบัติและการติดตามผล ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและการเฝ้าระวังอันตรายอันไม่พึงประสงค์ด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมต่อไป […]

1 2