ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้ลงนามความร่วมมือกับ Flinders University ในออสเตรเลีย

ศูนย์นาโนเทคโนโยลีแห่งชาติได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัย Flinders ประเทศออสเตเรีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อให้ไปถึงยังเป้าหมาย, การตรวจจับแบคทีเรีย, วัสด6ต่อเชื่อมอินทีย์และบริการทดสอบ ทั้งนี้จะทำการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อร่วมกันพัฒนราตัวงานวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป “ข้อตกลงนี้เป็นก้าวย่างไปสู่ความร่วมมือต่อไประหว่างไทยและออสเตรเลียในช่วงของกิจกรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี การทำงานร่วมกันเราจะสามารถมีความเข้าใจโดยรวมของเราจากระบบนำส่งยาไปยังเป้าหมาย, การตรวจสอบแบคทีเรีย, วัสดุเชื่อมต่ออินทรีย์และบริการทดสอบ “ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ” Prof. Dean Forbes, Deputy Vice-Chancellor (International and Communities), Flinders University กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่อยู่ระหว่างสองสถาบันของเราจะช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการค้นพบใหม่ “

ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้าน
นาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงานตาม (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ แผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีพันธกิจดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีให้เกิดความเป็นเลิศ และสามารถถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตที่เป็นรากฐานสำคัญของของประเทศไทยในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศ  ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถดำเนินการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  ศน.ในฐานะหน่วยงานหลักหนึ่งในการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสามารถดำเนินการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของประเทศ อีกทั้งความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร จึงได้มีการจัดทำโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาซึ่งมีศักยภาพการวิจัยและการผลิตบุคลากร รวมทั้งมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประเทศ กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินการ ๑. ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์มายัง ศน.                                   :    ๑ มี.ค.–๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕ ๒. ศน. แจ้งผลพิจารณาข้อเสนอโครงการ                                 […]

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NANO COSMETICS : From Nanoparticles to Formulations

วันที่อบรบ : วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 (รวม 2 วัน) สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการอาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดรับการลงทะบียน!! รายละเอียดคลิกที่นี่ : http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/index.aspx?EventID=S11034&ContentID=713

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Flavor and Fragrance Delivery Technology for Cosmetic and Consumer Products”

ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ (ขออภัยปิดการลงทะเบียน) http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/index.aspx?contentid=636&eventid=S11022

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี

Downloads: 1. Basic_Nano(ดร.เอนก) 2. ideas and technique for nano teaching learning(อ.สกนธ์ชัย) 3. Nano Ed in Thailand(อ.สกนธ์ชัย) 4. Nano in Nature(ดร.จุฬารัตน์) 5. product-nanotechnology(ดร.อิศรา) 6. ความเป็นสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี(ดร.ณัฐพันธุ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรเครือข่ายนาโนเทคโนโลยี (Training for the trainer in nanotechnology)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรเครือข่ายนาโนเทคโนโลยี (Training for the trainer in nanotechnology) ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2554  ณ  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี No. ตำแหน่ง ชื่อ สกุล หน่วยงาน 1 นางสาว ชุตินุช สุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง 2 นางสาว ประนอม จะปิน โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย 3 นางสาว ประกายทอง ชุมผลพิบูลวงศ์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี 4 นาง จริยา จันทวี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 5 นาง อุษา ชมภูพฤกษ์ […]

ขอเชิญร่วมงานสมัชชาสุขภาพด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.2553-2559) ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6610 หรือ ลงทะเบียน online ที่นี่ค่ะ (ฟรี !ไม่เสียค่าใช้จ่าย) https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S10110 Download: กำหนดการ   ร่างเอกสารสมัชชานาโน(หลัก)  ร่างเอกสารสมัชชานาโน(มติ)  ร่างเอกสารสมัชชานาโน(ผนวก)

1 7 8 9 10