นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

นาโนเทค สวทช. นำทีมวิจัยและภาคเอกชนไทยร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์และยางขั้นสูง ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัยและภาคเอกชนไทย อาทิ บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮย์เดลเทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท ไพรม์นาโน จำกัด เดินทางเข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยางขั้นสูง ณ โรงงาน บริดสจสโตน ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์และยางขั้นสูงกับทางบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยกรอบความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างนาโนเทคและ บริษัท บริดจสโตน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุ/สารเคลือบระดับนาโน อาทิ งานวิจัยด้าน nanocoating ที่เพิ่มสมบัติพิเศษและประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบัน […]

นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นาโนเทค สวทช. – ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) – มหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. นำโดยคณะผู้บริหาร ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 โดยศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน “Smart Health Society” เน้นการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Therapy) รวมถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของทั้งสองประเทศ สืบเนื่องจากปีที่แล้ว […]

นาโนเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน nano tech 2019

30 มกราคม 62 ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซท์) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) โดยมี นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค, ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ และ อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ (จากซ้ายไปขวา) […]

ประกาศ รับสมัครผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัครผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดการรับสมัคร: ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (pdf file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์ ครั้งที่ 6

  นาโนเทค สวทช. จับมือ สมาคมนาโนฯและจุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์เพื่อผลักดันงานวิจัยเทคโนโลยีฟรอนเทียร์ด้านนาโนไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีบทบาทสำคัญ 2 ประการ คือ บทบาทในด้านวิชาการและบทบาทด้านสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในด้านวิชาการ สมาคมฯ ได้จัดงานการประชุมวิชาการและงานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรืองาน NanoThailand ทุกสองปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง […]

นาโนเทค สวทช. จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

นาโนเทค สวทช. จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ  (4 ตุลาคม 2561) นาโนเทค สวทช. จัดพิธีลงนามการดำเนินงานโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3 ร่วมกับ 11 ศูนย์เครือข่ายฯ จาก 7 มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งสร้างเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศอย่างสูงสุด ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า นาโนเทค สวทช. ตระหนักในความสำคัญของการร่วมมือกับกลุ่มวิจัยที่ทำงานด้านนาโนเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดทำโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2549 โดยในระยะที่ 1 ดำเนินงานในปี 2549-2554 มุ่งเน้นสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วย 8 ศูนย์เครือข่ายฯ จาก 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสร้างกลุ่มวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ผลิตผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้มากกว่า 400 เรื่อง รวมถึงมีส่วนในการสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านนาโนเทคโนโลยี ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นจำนวนรวมกว่า […]

นาโนเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยในการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology”

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย    รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Liyi Shi ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์ (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ   การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญนักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชี่ยงไฮ้มาแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย พร้อมรายงานความคืบหน้าและนำเสนอผลงานวิจัยที่นักวิจัยแต่ละประเทศได้ร่วมมือทำวิจัยด้วยกัน   เพื่อติดตามความก้าวหน้าเพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะไตรภาคีต่อไป โดยมีนักวิจัยแต่ละประเทศร่วมนำเสนอผลงาน อาทิ   ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศจีน   สำหรับประเทศไทยนั้นมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน และ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า สำหรับนาโนเทค และ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green NanoMaterials) (The Signing Ceremony […]

นาโนเทค โชว์ผลงานวิจัยเทคโนโลยีสารเคลือบพลังงานแสงอาทิตย์ ในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

นาโนเทค สวทช. โดยห้องปฏิบัติการเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีสารเคลือบพลังงานแสงอาทิตย์ ในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยนยน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการนำผลงานจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาคเอกชนไทยที่สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมภายใต้ Thailand 4.0 ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการเคลือบผิวนาโนเฉพาะทาง นาโนเทค ได้นำเสนอเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโนที่ช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและสมบัติใหม่ให้กับวัสดุ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จากการพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์และแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

นาโนเทค-สวทช. จับมือ ม.เซี่ยงไฮ้ ร่วมวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คาดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและผผลงานของไทย

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.หลี่ยี่ ฉือ (Prof. Liyi Shi ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์ (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green NanoMaterials) (The Signing Ceremony for the Joint Research and Development Center between NanoScience and Technology Research Center, Shanghai University (NTC-SHU), The People’s Republic of China and National Nanotechnology Center (NANOTEC), Thailand) พร้อมแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานและนักวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของไทยต่อไป ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนวิจัย หลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๑ แผนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

1 2 3 4 5 9