โรงงานต้นแบบฯ สิ่งทอนาโน ภาคเหนือ

“นาโนเทค”ชูโรงงานต้นแบบฯ เคลือบผ้านาโน หวังกระตุ้นยอดขายผ้าทอพื้นบ้านเพิ่ม2 พันล้านในปี59 คลิ๊กไฟล์ อ่านรายละเอียดข่าว และติดต่อ เคลือบผ้านาโน :  1AUG2014 NSTDA e newsletter

เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็น publicconsultation ไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและมีการปิดล้อมพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลและส่วนงานราชการต่างๆ เป็นเหตุให้เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน www.publicconssultation.opm.go.th ไม่สามารถใช้งานได้   ศูนย์บริการประชาชน โทร ๐ ๒๒๘๒ ๓๕๔๙ สายด่วนรัฐบาล ๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘ อีเมล์ ccc_opm@opm.mail.go.th

ขอเชิญร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาขานาโนเทคโนโลยี

ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขอเชิญผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักวิจัย พนักงานบริษัทและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสาขานาโนเทคโนโลยี เพื่อจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกำหนดมาตรฐานด้วย เพื่อให้มาตรฐานของประเทศทันสมัย เพียงพอ ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีศักยภาพด้านการกำหนดมาตรฐานตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 1. หลักการและเหตุผล 2. กำหนดการ 3. รายละเอียดของการประชุม – กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผลิตวัสดุนาโน ผุ้ใช้วัสดุนาโน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโน – จำนวนผู้เข้าร่วม: 150 […]

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “หมอนขิดนาโน”

  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “หมอนขิดนาโน” ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2556 การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักศึกษา และ3.ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป หลักเกณฑ์ในการประดิษฐ์หมอนขิดนาโนเน้นสะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการพกพาไปทุกที่..ทั่วโลก แต่ยังคงความเป็นหมอนขิดที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความรู้ของเทคโนโลยีชั้นสูง(นาโนเทคโนโลยี) ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท และโล่รางวัลชนะเลิศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.nanotec.or.th สอบถามรายละเอียดที่ คุณบัวบาล 043 203532 ต่อ 102 อีเมลล์ buabarn.k@most.go.th คุณมณิฐชญาณ์ 0 2564 7100 ต่อ 6609 อีเมลล์ […]

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ”

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ต่อมา กรอบนโยบายฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ในการนี้  สวทน. ร่วมกับ ศน. ได้กำหนดจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกรอบนโยบายฯ และสร้างแนวทางความร่วมมือเพื่อด้านนาโนเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวทน. และ ศน. จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมประชุมสัมมนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม แมนดาริน แกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ (รายละเอียดกำหนดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) กำหนดการ […]

นาโนเทค ร่วมแสดงผลงานวิจัย ที่รัฐสภา

นาโนเทค ร่วมแสดงผลงานวิจัย ที่รัฐสภา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” โดยดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส) สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ให้ความสนใจชมนิทรรศการของ ศูนย์นาโนเทค ที่อาคารรัฐสภา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556

1 2 3 4 5 11