ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเหลวและแก๊สแบบออนไลน์(Gas Chromatography Online) จำนวน 1 ชุด เลขที่ 603215000020

file แนบ 1 Gas Chromatography 2 Price Gas Chromatography ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารสอบราคา พร้อมยื่นซอง ได้ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒  มีนาคม ๒๕๕๘ โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ ดังนี้๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ๒. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Nanosensor Fabrication System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ NE012/57

Attach file:  ประกาศ_08082014 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา และ รับ-ยื่นซอง ได้ระหว่างวันที่ 8/7/57-20/8/57 โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ ดังนี้ ๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ๒. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท หมายเหตุ : ผู้สนใจขอรับเอกสารฯ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) แล้วเท่านั้น    

คณะอาจารย์และนศ. จาก มข. เยี่ยมชมศูนย์นาโนเทคฯ

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คนเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้การต้อนรับ และอธิบายงานวิจัยเด่น ของ นาโนเทค

NANOTEC: “Getting our acts together”

เป้าหมายของเราใน 5 ปีถัดไปคือการเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลการวิจัย “ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวในช่วงสองวัน ที่ศูนย์ฯ จัดประชุมสัมมนาเมื่อ 3-4 กุมภาพันธ์ 55  “เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคิดค้น และหางานวิจัยที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และคาดว่าสิ่งที่จะได้รับคือเงินทุนจากอุตสาหกรรมอย่างน้อย 20% ของค่าใช้จ่ายในงานวิจัยต่อปี ดังนัน้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราต้องมุ่งเน้นไปที่ R & D เพื่อสร้า่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศโดยรวม” หลังจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้แผนการจัดประชุมสัมมนานี้ถูกเลื่อน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือการหารือและทำความเข้าใจแผนการดำงาน 5 ปีและความสัมพันธ์ของตนกับ Basic Score Card (BSC) และKey Performance Indicator (KPI) ผู้จัดงานยังใช้โอกาสนี้เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการสร้างทีมงานที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม, ความสามัคคี, ความไว้วางใจและการสื่อสาร

งานประชุมวิชาการ นาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ NanoThailand 2012

ในวันที่ 09-11 เมษายน 2012 สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทยและนาโนเทคโนโลยีที่ศูนย์บูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดประชุม NanoThailand 2012 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ Prof. Shuit-Tong Lee, U of Hong Kong, China: Director of the Center of Super-Diamond and Advanced Films เขายื่นกว่า 20 สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 630 เอกสารเกี่ยวกับการวิจัย Prof. Kenneth Dawson, University College Dublin, Ireland: เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐบาลสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับของนาโนศาสตร์และ นาโนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ Prof. Nico Voelcker, Flinders U, Australia : ผู้นำการวิจัยวัสดุโครงสร้างระดับนาโนที่ทำเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพ Prof. Lau Shu […]

1 7 8 9 10