ผู้บริหารศูนย์

 

  

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ

รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ