ติดต่อกับนาโนเทค

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 5647100
แฟกซ์ 02 1176701
E–Mail: pr