นักวิจัยนาโนเทค รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2559

นักวิจัยนาโนเทค รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2559

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ในผลงานวิจัย “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล” ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ ทั้งในเชิงวิศวกรรม และการวิจัยพัฒนาที่รวมเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการทดลอง ในด้านตัวเร่งปฏิกิริยานาโน สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวจากแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ

ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกกว่า ๑๓ ผลงานวิจัย โดยโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. นี้ จะมอบให้กับผลงานวิจัยด้านวิชาการที่ได้ดำเนินการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถึงเกิดผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้าน ว และ ท ของประเทศ และเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการของประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงไปสู่การใช้งานจริงได้ต่อไป

 

รายชื่อทีมวิจัย

ดร.ขจรศักดิ์  เฟื่องนวกิจ   หัวหน้าโครงการ

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์

ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์

ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล

ดร.บุษยา ชำนาญคิด

ดร.วรนุช อิทธิเบญจพงศ์

ดร.พงษ์ธนวัฒน์   เข็มทอง

ดร.อรรถพล ศรีฟ้า

น.ส.ชุลีพร ลวดทอง

น.ส.รุ่งนภา แก้วมีศรี

น.ส.พรศิริ ทองเปรม

น.ส.วราภรณ์ นวลแปง