คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์

(Faculty of Science Kasetsart University)

มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี  นาเมืองรักษ์   ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

พร้อมด้วย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ได้ร่วมแสดงความยินดี ณ  หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์