ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ร่วมแสดงความยินดี และเปิดศูนย์ “Open Innovation Center” SCG

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (เอสซีจี) ในการเปิดศูนย์ “Open Innovation Center” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงาน       “Open Innovation Center” เป็นการสร้างศูนย์รวมนวัตกรรมครบวงจร เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาก้าวสำคัญของเอสซีจี เปิดกว้างพร้อมรับความร่วมมือด้าน R&D กับภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาทั่วโลก เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีอาเซียน และตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ศน.

นักวิจัยนาโนเทค รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2559

นักวิจัยนาโนเทค รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2559 ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ในผลงานวิจัย “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล” ซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ ทั้งในเชิงวิศวกรรม และการวิจัยพัฒนาที่รวมเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการทดลอง ในด้านตัวเร่งปฏิกิริยานาโน สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวจากแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกกว่า ๑๓ ผลงานวิจัย โดยโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. นี้ จะมอบให้กับผลงานวิจัยด้านวิชาการที่ได้ดำเนินการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถึงเกิดผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้าน ว และ ท ของประเทศ และเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการของประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงไปสู่การใช้งานจริงได้ต่อไป   รายชื่อทีมวิจัย ดร.ขจรศักดิ์  เฟื่องนวกิจ   หัวหน้าโครงการ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ […]

NANOVATION เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.อุดม   อัศวาภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ พร้อมด้วยคุณพัชรี  กุลปวีณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร  ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ในโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสมุนไพรได้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล     ภายในการประชุมฯ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมสมุนไพรไทย ประกอบด้วย Process Innovation (นวัตกรรมในกระบวนการผลิต) ได้แก่ นวัตกรรมการผลิตพืชสมุนไพร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม , Product Innovation (นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล PMHA ปี […]

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง Honorary Professor จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) จากคณะกรรมการ The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ด้วยเป็นบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญและทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้าน Biosciences อย่างเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่มีความโดดเด่นในด้าน Biosciences ในระดับนานาชาติ โดย ดร.อุรชาจะดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของ University of Queensland เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professor) ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก The School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland จำนวนทั้งสิ้น 15 […]

นาโนเทค – คณะเภสัชฯ ม.รังสิต ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยนาโนเวชสำอาง

นาโนเทค สวทช. โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ผศ.ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำอาง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มุ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพรและนาโนเวชสำอางให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรด้วยนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีและพร้อมถ่ายทอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะของทั้งสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะด้านวิจัยร่วมกับการพัฒนากำลังคนไปพร้อมๆกัน

นาโนเทค ร่วมจัดแสดงงานวิจัย “B-Fresh ” ผลิตภัณฑ์ยืดอายุเบเกอรี่ ในงานสัมมนา “Thailand Food Innovation Forum 2017”

ผลงานวิจัยจากทีมวิจัย ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ “B-Fresh ” เป็นซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เบเกอรี่เน่าเสีย ซึ่งวิธีการนำไปใช้สามารถทำได้โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์คู่กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งจะสามารถยืดอายุขนมหรือเบเกอรี่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 2 วัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ (Faculty of Science Kasetsart University) มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี  นาเมืองรักษ์   ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเยือน สวทช. และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต H.E. Mr. Ning Fukui เดินทางเยือน สวทช. และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand Hall 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วัตถุประสงค์1. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมแนวทางกฎระเบียบเครื่องสำอางก่อนเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน3. เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทั้งในภาครรัฐและภาคเอกชน ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต4. เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม เพื่อสร้างฐานการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.nanotec.or.th  จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 180 คน กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  นักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้อื่นที่สนใจ วิธีการดำเนินการ :  จัดประชุมวิชาการ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิทธิบัตรของ NANOTEC ดาวน์โหลดกำหนดการ                                            ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2117 6625 (จำปูน)   0 2117 6610  (นริศา) […]

1 2 3 5